Huurvordering:

Indien de huurder een huurschuld heeft opgebouwd dan zal de verhuurder een procedure starten om alsnog betaling te verkrijgen. Het is al snel zo dat er een huurschuld zal gaan ontstaan van 3 maanden of meer. In dat geval zal de verhuurder niet alleen vorderen de huurachterstand te voldoen, doch zal deze veelal incassokosten, wettelijke (dan wel contractuele) rente en beeindiging van de huurovereenkomst eisen. In dat laatste geval zal hij ook eisen dat de woning ontruimd wordt, zulks eventueel op straffe van een dwangsom, bij niet tijdige ontruiming.

Procedures:

In huurzaken is met name de kantonrechter de bevoegde rechter. Hierbij kan ook een kort geding procedure aanhangig gemaakt worden.

Een van de belangrijkste en meest voorkomende procedures voor de kantonrechter is die met betrekking tot huurachterstanden c.q. huurschulden zoals in het voorgaande weergegeven. Hierin zie je ook goed hoe verschillende vorderingen kunnen worden gecombineerd.

Andere procedures voor de kantonrechter zijn bijvoorbeeld die tot verkrijging van vervangende machtiging aan de huurder indien de huurder weigert om toestemming te geven aan de huurder voor het doen van aanpassingen aan het gehuurde goed.

Een andere machtiging die gevraagd kan worden aan de kantonrechter is die waarbij de huurder de kantonrechter vraagt om een ander in de plaats van hem te stellen als huurder, uiteraard slechts in het geval dat ook hier de verhuurder weigert om dit toe te staan. We spreken hier van het geval van woningruil artikel 7:270 BW.

Een andersoortige procedure is die waarbij na de opzegging van de huurovereenkomst en de huurder niet met de opzegging instemt, de rechter gevorderd dient te worden de huurovereenkomst te beeindigen, waarbij de rechter de opzeggingsgronden beoordeeld. Indien de rechter de vordering afwijst dan leidt dit tot verlening van het huurcontract waarbij dit voor onbepaalde of bepaalde tijd kan worden verlengd. Overigens dient ook dan weer de huurovereenkomst te worden opgezegd, zie hiervoor 7:277 BW.

In sommige gevallen kan bij een gebrek van het gehuurde ook schadevergoeding gevraagd worden door de huurder.

Ook is mogelijk een procedure tegen de verhuurder om een samenwoner tot medehuurder te maken.

 

Er zijn verder nog procedures die niet bij de kantonrechter komen zoals bijvoorbeeld de procedure waarbij partijen zich tot de huurcommissie wenden om de huurprijs vast te laten stellen.

www.huurrechtspecialisten.nl