Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Julicher & Meijer Advocaten

1. Definities:
a. De maatschap: de maatschap Julicher & Meijer Advocaten, gevestigd te Venray. De maatschap bestaat uit Besloten vennootschappen. Een lijst van de participerende vennoten wordt op verzoek toegezonden.
b. Opdrachtgever: de contractspartij van de maatschap.
c. Het kantoor: de maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de aan de maatschap verbonden besloten vennootschappen en natuurlijke personen.
d. Honorarium: de financiële vergoeding die de maatschap voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen, exclusief de kantoorkosten, verschotten en de omzetbelasting.
e. Kantoorkosten: de vaste opslag van 7 % op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
f. Verschotten: de kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bijvoorbeeld de betaling van het aan een gerechtelijke instantie ten behoeve van een gerechtelijke procedure verschuldigde griffiegeld.


2. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar ook ten behoeve van de vennoten en van al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn.


3. Opdracht:
a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de maatschap slechts worden vertegenwoordigd door aan ons kantoor verbonden advocaten.
b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan de maatschap te zijn verleend en wordt uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door hulppersonen in opdracht van het kantoor.


4. Declaratie:
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
c. De maatschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind-afrekening van de opdracht.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.


5. Betaling:
a. De betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente ter hoogte van de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om tot incasso van de vordering te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande saldo.
b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk betalingsbewijs, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.


6. Aansprakelijkheid:
a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. De in sub a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de maatschap en de aan het kantoor verbonden advocaten.
c. Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Bij het inschakelen van hulppersonen zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van (leden van) de maatschap en de aan het kantoor verbonden advocaten.


7. Derdenwerking:
De maatschap voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.


8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter:
Op de rechtsverhouding(en) tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit deze rechtsverhouding(en) zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


9. Deponering:
Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Venlo gedeponeerd.